Eettiset toimintaohjeet

Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) jäsenkokous on hyväksynyt 28.10.2011 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määritellä liiton jäsenistön hyvät liiketavat. Liiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita.

 

Yrityksen yleisen toiminnan vastuu tarkoittaa sitä, että

 • toimitaan rehellisesti oman yrityksen ja koko toimialan hyvän maineen puolesta
 • kannetaan vastuuta omasta yrityksestä ja sen toimintaan liittyvistä taloudellisista, ympäristö ja
 • sosiaalisista kysymyksistä
 • noudatetaan liiton sääntöjä ja päätöksiä sekä liiton ja viranomaisten välisiä sopimuksia
 • toimitaan vapaan yrittämisen puolesta
 • toimitaan vapaan kilpailun puolesta
 • huolehditaan lakisääteisistä velvollisuuksista, muun muassa täsmällisestä verojen ja muiden maksujen maksamisesta yhteiskunnalle
 • näitä ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi kaupankäynnissä, sijoitustoiminnassa, alihankinnassa, liiketoiminnan kehityksessä sekä muissa liiketoimintaja työsuhteissa.

 

Vastuu sopimuksista yhteistyökumppanien kanssa tarkoittaa sitä, että

 • pyritään kaikissa tilanteissa laatimaan kirjallinen sopimus yhteistyökumppanien kesken
 • edellytetään yhteistyökumppaneilta, alihankkijoilta ja päämiehiltä, että nämä noudattavat kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä
 • pidetään kiinni sovitusta
 • sisällytetään sopimuksiin mahdollisuuksien mukaan eettisiä, yhteiskunnallisia ja ympäristövaatimuksia ja sitoudutaan valvomaan kumppaneiden toimintaa sekä ryhdytään välittömästi perusteellisiin korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli yhteistyökumppanien toiminnan eettisyys asetetaan kyseenalaiseksi
 • käytetään yhteistyökumppanilta saatuja tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on pyydetty

 

Vastuu sopimuksista asiakkaiden kanssa tarkoittaa sitä, että

 • noudatetaan matkakauppaa koskevaa vallitsevaa yleis- ja erityislainsäädäntöä sekä liiton ja viranomaisten neuvottelemia sopimuksia ja ehtoja
 • noudatetaan kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuinten antamia ratkaisuja
 • noudatetaan sovittua matkasopimusta
 • huolehditaan palveluiden ja tuotteiden turvallisuudesta
 • pidetään huolta asiakkaasta myös poikkeustilanteessa
 • toimitaan markkinoinnissa vastuullisesti ja huomioidaan liiton ja viranomaisten ohjeet hyvästä markkinoinnista
 • kunnioitetaan asiakkaiden yksityisyyttä ja loukkaamattomuutta ja noudatetaan viranomaisten ohjeita asiakkaan tietojen keräämisestä, tallentamisesta ja eteenpäin luovuttamisesta

 

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että

pyritään kestävään matkailuun eli estämään tai minimoimaan matkailutuotteiden negatiiviset vaikutukset ja kasvattamaan niiden positiivisia vaikutuksia. Tämä tapahtuu esimerkiksi seuraavasti:

 • kaikessa yrityksen sisäisessä toiminnassa sekä solmittaessa liikesuhteita ja sopimuksia pyritään parhaisiin toimintatapoihin esimerkiksi liittyen seuraaviin näkökohtiin:
  • energiatehokkuuden parantaminen
  • luonnonvarojen vastuullinen käyttö
  • jätteen ja päästöjen vähentäminen
  • luonnon monimuotoisuuden, maisemien, paikallisten kulttuurien ja sosiaalisten rakenteiden suojelu
  • yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa
  • paikallisten tuotteiden ja taitojen käyttäminen
 • kannustetaan yhteistyökumppaneita, palveluntuottajia ja alihankkijoita parantamaan panostaan matkailun kestävässä kehityksessä
 • viestitään asiakkaille kestävästä matkailusta
 • vastustetaan aktiivisesti matkailun laittomia, loukkaavia ja hyväksikäyttäviä muotoja
 • edistetään ihmisoikeuksia ja torjutaan korruptiota

 

Lisäksi

 • huolehditaan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä
 • kannetaan vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista, koulutuksesta ja motivoinnista
 • ollaan avoimessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa sekä edistetään hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä